Announcements:

Warmly celebrate the Wuhu City, east of anti-corrosion Co., Ltd. officially opened!

Today is 2020-5-25, Welcome to the web
Home > News > Industry News

News

Industry News

A cordial meeting with Hu Jintao, Xi Jinping and other leaders attended the party's 18 representatives invited representatives and non-voting delegates and delivered an important speech

Font Size: [Big][Mid][Small] 2012-11-16  Views: 2128

       Xinhua News Agency, Beijing, November 15 (Reporters Zou Shengwen and Huo Xiaoguang) - President Hu Jintao, the newly elected general secretary of the CPC Central Committee, the CPC Central Military Commission President Xi Jinping, the seventh session of the CPC Central Committee Political Bureau Standing Committee Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Changchun, He Guoqiang, Zhou Yongkang, the 18th session of the CPC Central Committee Political Bureau Standing Committee member Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan, Zhang Gaoli, 15 afternoon at the Great Hall of the People cordially met to attend the party's 18 representatives, invited representatives and observers and posed for pictures with everyone.
      The banquet hall of the Great Hall of the People Lantern bright, filled with festive and warm atmosphere. More than 2600 delegates, invited delegates and observers gathered here, with excitement, looking forward to the arrival of the leading comrades.
       15:00, Hu Jintao, Xi Jinping into the banquet hall, the audience burst into thunderous applause. Hu Jintao, Xi Jinping and other leading comrades went before a representative to shake hands with the first few rows of comrades, best wishes to you. Representatives have expressed sincere greetings to Hu Jintao, Xi Jinping and other leading comrades.
       In the warm applause, Hu Jintao, Xi Jinping delivered an important speech.
       Hu Jintao stressed in his speech, in the joint efforts of all the deputies, the party's 18 open very good, very successful, is the time to hold high the banner of the General Assembly, the General Assembly of the future, unity and progress of the General Assembly. Seriously study and implement the spirit of the party's 18, is our primary political task. We sincerely hope that the whole army and people of all nationalities under the leadership of Xi Jinping as general secretary of the CPC Central Committee, unswervingly take the road of socialism with Chinese characteristics, emancipate the mind, reform and opening up, gathering strength to tackle tough for building a moderately prosperous Social to win new victories in the struggle of socialism with Chinese characteristics. Victory belongs to our great party, the victory belongs to our great motherland, victory belongs to our great people.
      Xi Jinping said in his speech, Comrade Hu Jintao as general secretary of the CPC Central Committee, unite and lead the people of all ethnic groups throughout the country, has made remarkable brilliant achievements. To the future of the party and the people's cause, with Comrade Hu Jintao, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Changchun, He Guoqiang, Zhou Yongkang and other comrades, to take the lead from the party leadership positions, reflecting the noble character and sterling integrity. We pay high tribute to them. Comrade Hu Jintao's speech just now, in all earnestness, inspiring, our sincere encouragement and great encouragement. We must bear in mind the exhortations to seriously study and implementation of the party's 18 spirit, unite as one, forge ahead, and great trust and strive for building a well-off society in an all-round way.
      Hu Jintao, Xi Jinping's speech aroused the warm applause of the audience for a long time.
      Participate in the meeting were: Ma Kai, Wang Gang, Wang Zhaoguo, Wang Huning, Hui Liangyu, Liu Yandong, Liu Qibao, Xu Qiliang, Sun Chunlan, Sun Zhengcai, Li Jianguo, Li Yuanchao, Wang Yang, Zhang Chunxian, Fan Changlong, Meng Jianzhu, Zhao Yue occasion, Hu Chunhua, Li warfare book, Xu Caihou, Guo, Guo Jinlong, Han Zheng, Zhu Rongji, Li Ruihuan, Song Ping, Wei Jianxing, Li Lanqing, Zeng Qinghong, Wu Guanzheng, Luo Gan, Du Qinglin, Zhao Zhu, Yang Jing, Lu Yongxiang, Uyunqimg, Hua Jianmin, Chen Zhili, Sima justice Tiliwaldi, Liang Guanglie, Dai Bingguo, Wang Shengjun, Cao Jianming, Liao Hui, Bai Lichen, Chen Kuiyuan Abulahat Amudurexiti, the Li Zhaochao, Qian Yunlu, Sun Jiazheng, Li Jinhua, Zheng, Deng and late Haotian, Zhang Wannian, Jiang Chunyun, Mr Wang, Liu Qi, Cao, Zeng, WANG Han-bin, He Yong, Ling Jihua, Ni Zhifu, Wang Bingqian, Zou Jiahua, Buch, Peiyun, Cao Zhi, Li Tieying, Ismail Amat mention Gu, hot ground, Sheng Huaren, Xiao Yang, Han Shubin, falls on the selected level of leaf, Rudai, Song Jian, Qian Zhengying, Hu Qili, Chen Jinhua, Cho Nam Qi, Wang Zhongyu, Li Guixian, Zhang Siqing, Hao Jianxiu, Xu, member of the original Central Military Commission Chen Bingde, Li Jinai, Liao Xilong, Jing Zhiyuan, and the new Central Military Commission members Chang Wanquan, Room Feng Hui, Zhang Yang, Zhao Shi, Xia Zhang, Wu Shengli, Ma Xiaotian, Wei Feng and.

Related Articles

·Inner Mongolia to build non-ferrous metals industr
·Such as metals and mining industry operating envir
·Non-ferrous metal production process
·Japanese government look forward to working with t
·Current world chemical industry development trend